Klachtenregelement Peil Bewindvoering   Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Peil Bewindvoering: Peil Bewindvoering en budgetbeheer, postbus 4650, 5953 ZH Reuver;
  • Cliënt: een persoon voor wie Peil Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd of een persoon met wie Peil Bewindvoering een overeenkomst heeft gesloten;
  • Bezwaar: mondeling of schriftelijk aan Peil Bewindvoering ter kennis gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Peil Bewindvoering;
  • Klacht: een mondeling en uitdrukkelijk als klacht bij Peil Bewindvoering ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Peil Bewindvoering;
  • Bezwaarmaker: de cliënt die bezwaar heeft ingediend;

Artikel 2 Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Peil Bewindvoering. Artikel 3 Een klacht kan worden ingediend door de degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoeld in artikel 432, lid 1 en lid 2 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; Artikel 4 Cliënt kan zich bij de indiening en behandeling van een klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Correspondentie kan worden gericht aan Peil Bewindvoering, postbus 4650, 5953 ZH Reuver; Artikel 5 Een klacht kan alleen schriftelijk worden ingediend en moet ten minste voorzien zijn van: naam en adres van de cliënt, datum, weergave/motivatie van de klacht en handtekening van de cliënt. Klachten die niet voorzien zijn van een datum krijgen de datum van de dag van ontvangst; Artikel 6 Peil Bewindvoering bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen te rekenen vanaf de datum van binnenkomst van de klacht; Artikel 7 Een klacht zal door de bewindvoerder worden afgehandeld binnen een termijn van ten hoogste 6 weken met inachtneming van het volgende:

  • Peil Bewindvoering hoort de cliënt;
  • Peil Bewindvoering lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan cliënt;
  • Peil Bewindvoering gaat na of de handelwijze waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift, in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe Peil Bewindvoering zich heeft verbonden (hierbij wordt verwezen naar de integriteitsverklaring van Peil Bewindvoering en/of na overweging van alle relevante feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is;
  • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek alsmede van de eventuele verdere maatregelen naar aanleiding hiervan;

Artikel 8 De klacht hoeft niet behandeling te worden genomen als het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden; Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht door Peil Bewindvoering in schriftelijke kennis gesteld; Artikel 9   Als klager het niet eens is met de afwikkeling of uitkomst van de klacht dan wel met het feit dat de klacht niet in behandeling is genomen kan hij/zij in beroep gaan bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders, afdeling Klachtencommissie, Postbus 574, 1620 AN Hoorn. Ook kan de klager zicht wenden tot het toezichthoudende kantongerecht; Artikel 10   Deze regeling treedt in werking op 14 maart 2019 en geldt voor onbepaalde tijd;

Neem contact op met Peil

Peil Bewindvoering & Budgetbeheer

Postbus 4650 5953 ZH REUVER Tel. 06-38760116 info@peilbewind.nl www.peilbewind.nl

Voor al uw vragen, advies, overleg en aanmeldingen zijn wij dagelijks bereikbaar van

Ma t/m do van 09.00 tot 16.00 Vrijdag van 09.00 tot 12.00

Overige gegevens

KvK nummer 74066005